Τελικό Συνέδριο PRS20 «Αντιμετώπιση και μείωση της χρήσης ναρκωτικών από κρατούμενους και πρώην κρατούμενους μέσω ανάλυσης δεδομένων και προγραμμάτων παρέμβασης»

Στο τελικό Συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου «Αντιμετώπιση και μείωση της χρήσης ναρκωτικών από κρατούμενους και πρώην κρατούμενους μέσω ανάλυσης δεδομένων και προγραμμάτων παρέμβασης» τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στις φυλακές του Βελγίου, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Λιθουανίας και του Λουξεμβούργου μεταξύ των ατόμων που ζουν στις φυλακές και των πρώην κρατουμένων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κάθε χώρα εταίρος παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που βασίζεται στην αξιολόγηση των ατόμων που ζουν σε φυλακές και των πρώην κρατουμένων με ιστορικό χρήσης ναρκωτικών. Παρουσιάστηκαν επίσης προτάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων με βάση τις ανάγκες των κρατουμένων και των πρώην κρατουμένων. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση σε μέτρα θεραπείας και μείωσης της βλάβης, καθώς και σε προτάσεις για την κοινωνική επανένταξη των πρώην κρατουμένων.

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου προέκυψαν τα πιο κάτω αποτελέσματα:

-Εφαρμογή των εργαλείων του Οργανισμού ΕΚΠΝΤ σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες
Βελτίωση των υφιστάμενων θεραπευτικών προγραμμάτων εντός της φυλακής με την αύξηση του προσωπικού ( νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχίατροι
-Αναβάθμιση των υπηρεσιών μείωσης βλάβης
-Μείωση του στίγματος σχετικά με την χρήση ναρκωτικών και αύξηση της ανοιχτής συζήτησης επί του θέματος
-Ενύσχηση των υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης
-Αύξηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης κρατουμένων
-Οι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στις φυλακές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ΟΑΤ, την συνέντευξη κινήτρων, τις θεραπευτικές κοινότητες, την γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία, τα προγράμματα ανταλλαγής(βελόνων) και τις παρεμβάσεις μεταξύ ομοτίμων. Η συνέχεια και η διαθρωτική ενσωμάτωση αυτών των επιτυχημένων προγραμμάτων πρέπει να διασφαλιστεί.

Related Posts