Σχετικά με εμάς

Καταγράφουμε πιο κάτω τους σκοπούς του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος έχει σαν σκοπό τη Προάσπιση των Δικαιωμάτων όλων των ατόμων που βρίσκονται υπό στερητική της ελευθερίας ποινή καθώς και των συγγενών και φίλων τους στους οποίους επεκτείνονται ως άμεση ή έμμεση συνέπεια οι επιπτώσεις των επιδράσεων της επιβολής της ποινής φυλάκισης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος και των Συστάσεων των σχετικών Διεθνών Οργανισμών ή/και Οργάνων στα οποία μετέχει η Κύπρος αλλά και την αρχή της αναλογικότητας, την καταπολέμηση κάθε δυσμενούς ή/και απάνθρωπης ή/και ταπεινωτικής ή/και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή/και συμπεριφοράς καθώς και τον περιορισμό και εξάλειψη όλων των κοινωνικών ή/και οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει στα άτομα αυτά η επιβολή της ποινής φυλάκισης, με απώτερο στόχο ή/και πολιτική τη διαφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που δεν έχουν αφαιρεθεί από την καταδικαστική απόφαση.
 
Για την επίτευξη του σκοπού του, ο σύνδεσμος θα αγωνισθεί για την κοινωνική αλληλεγγύη, αποδοχή και υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων και θα εργαστεί για την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών ενημέρωσης, όλων των σχετικών προβλημάτων και τρόπων αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα σκοποί του Συνδέσμου είναι:
 
 
1. Να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ατόμων που βρίσκονται υπό στερητική της ελευθερίας ποινή καθώς και των συγγενών και φίλων τους στους οποίους επεκτείνονται ως άμεση ή έμμεση συνέπεια οι επιπτώσεις των επιδράσεων της επιβολής της ποινής φυλάκισης των οικείων τους απέναντι στα θεσμικά όργανα, τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και όπου αλλού αυτό κρίνεται αναγκαίο, ιδιαίτερα δε τα δικαιώματα των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων (minority) των φυλακισμένων όπως είναι οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι αλλοδαποί, οι μετανάστες, οι ομοφιλόφιλοι και τα εκδιδόμενα άτομα.
 
2. Να συνηγορεί υπέρ των φυλακισμένων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εντός των εκάστοτε Σωφρονιστικών Κέντρων και να εξασφαλίσει τακτική και έγκαιρη διεξαγωγή ελέγχων από τα αρμόδια εποπτικά όργανα του Κράτους αλλά και των αρμόδιων διεθνών Οργάνων.
 
3. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εκσυγχρονιστεί το Κυπριακό Σωφρονιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα (standard) όπως ορίζονται στις Συστάσεις των Διεθνών οργάνων που μετέχει η Κύπρος.
 
4. Nα προβαίνει σε καταγγελίες σε όλους τους αρμόδιους κρατικούς ή/και ιδιωτικούς φορείς καθώς και στα αρμόδια Διεθνή Όργανα για κάθε μορφής ή/και είδους παραβίαση δικαιωμάτων που υφίστανται οι φυλακισμένοι καθώς και όλοι οι συγγενείς και φίλοι στους οποίους επεκτείνονται ως άμεση ή έμμεση συνέπεια οι επιπτώσεις των επιδράσεων της επιβολής της ποινής φυλάκισης.
 
5. Η προβολή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που τελούν υπό στερητική της ελευθερίας ποινή καθώς και οι συγγενείς και φίλοι τους που έχουν ως άμεση συνάφεια με τις αδυναμίες ή/και κενά ή/και ελλείψεις του ισχύοντος Σωφρονιστικού συστήματος ή/και πολιτικής.
 
6. Η κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και πολιτικών για την απονομή Προεδρικής Χάρης σε όλους τους φυλακισμένους και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για αποφυλάκιση ατόμων με αυστηρά κριτήρια.
 
7. Η εξεύρεση εργασίας ή/και πόρων για να εργάζονται άτομα κατά την αποφυλάκιση τους προς εξασφάλιση μισθού για καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τους με απώτερο στόχο την ομαλή επανένταξη και αποδοχή τους από την κοινωνία.
 
8. Να παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές και να βοηθά για παροχή δωρεάν νομικής κάλυψης σε απόρους κρατουμένους.
 
9. Να ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και να προωθεί κάθε είδους έρευνα σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ατόμων που τελούν υπό καθεστώς στερητικής της ελευθερίας ποινής και των οικογενειών ή/και φίλων τους καθώς και των συναφών θεμάτων.
 
10. Να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση στα άτομα που βρίσκονται υπό στερητική της ελευθερίας ποινή ώστε να αποκτήσουν αυτοί καθώς και οι συγγενείς και φίλοι τους, τα απαραίτητα γνωστικά και ψυχολογικά εφόδια για να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν τη μεταχείριση τους και τη διασφάλιση για αυτούς όσο το δυνατό καλύτερης ποιότητας ζωής.
 
11. Να παράγει ενημερωτικό υλικό για τα δικαιώματα ή/και τους τρόπους μεταχείρισης της κάθε ξεχωριστής κατηγορίας φυλακισμένου ώστε να βελτιωθεί η ενημέρωση των ίδιων αλλά και των συγγενών και φίλων τους και γενικά του κοινωνικού συνόλου και των άμεσα επηρεζομένων κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα των νέων. Επίσης να συνεργάζεται και να ασκεί πίεση στους κατάλληλους φορείς για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.
 
12. Να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία κατά των διακρίσεων και του φόβου απέναντι στους φυλακισμένους ή/και των συγγενών και φίλων τους, ώστε να πάψει ο στιγματισμός και ο αποκλεισμός τους. Επίσης να στηρίξει τα άτομα αυτά προκειμένου να αντιμετωπίσουν την καταπίεση που υφίστανται.
 
13. Να προωθήσει και να εκπονήσει επιστημονικές έρευνες για να εντοπίσει τους αποτελεσματικότερους τρόπους παρέμβασης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
 
14. Η βοήθεια και κάλυψη των αναγκών των κρατουμένων

Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε !

Επικοινωνήστε μαζί μας